home
Menu

home » O projekcie » Eksperci

Eksperci

zapisz się sign_up

 

 • Roman Bednarek – planowanie przestrzenne dla odnawialnych źródeł energii. Absolwent Wydziału Geografii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Wydziału Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalista w zakresie kształtowania i ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami. Przewodniczący Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Od 20 lat właściciel prywatnej firmy zajmującej się doradztwem w zakresie realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, głównie inwestycji związanych z OZE. Pracę swą koncentruje na styku planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami. Autor, współautor i kierownik zespołów opracowujących studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania ustaleń planów na środowisko oraz raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Redaktor i współautor książki „Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym” wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2012 roku. Nauczyciel akademicki specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących środowiskowych uwarunkowań w gospodarce.

 • Bartosz Fogel - radca prawny z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, wykładowca akademicki oraz partner w Kancelarii Prawnej GFP Legal. Specjalizuje się m.in. w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora publicznego i prywatnego działających w branży elektroenergetycznej i energetycznej, w tym w szczególności w doradztwie związanym z przygotowaniem i realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) w obszarze energetyki wiatrowej i wodnej oraz technologii biogazowych. Mec. Bartosz Fogel ma ponadto duże doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych oraz w bieżącej obsłudze podmiotów z branży medycznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej i spożywczej, z którą jest związany od lat. Jest również doświadczonym prawnikiem procesowym. 

 • Franiszek Jackl - Kierownik Projektu Środowisko i Społeczności Lokalne w WiseEuropa. W latach 2008-2015 roku związany z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju. Główne obszary zainteresowania i działalności obejmują zagadnienia zrównoważonego rozwoju, gospodarki niskoemisyjnej i partycypacji społecznej w kwestiach energetycznych. Współtworzył i realizował liczne projekty edukacyjno-badawcze. Koordynował m.in. projekty „Włącz się” i „Włącz się Kociewie” – energetyczne narady obywatelskie w gminach woj. lubelskiego i pomorskiego, których efektem są społeczne rekomendacje do lokalnych strategii energetycznych. Pełnił także funkcję sekretarza projektu i członka zespołu redakcyjnego raportu końcowego projektu „Niskoemisyjna Polska 2050”.

 • Dr Zdzisław Muras – elementy prawa energetycznego w kontekście rozwoju sektora OZE. Dr nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki (w latach 2005-2012 Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE, obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników
  Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa.
  Prawo dla ekonomistów (2005)

 • Dr Ewa Krasuska Posiada 10-letnie doświadczenie w branży energetyki odnawialnej. Pracownik Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej (2006-2010), kierownik Zakładu Odnawialnych Zasobów Energii w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (2011-2013). W latach 2009-2010 pełniła rolę eksperta technologicznego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”.  Brała udział w opracowaniu studiów wykonalności dla wielu inwestycji z zakresu bioenergii i biopaliw.

 • Mariusz Wawer Senior Manager, Deloitte – społeczne i gospodarcze aspekty dla gmin przy rozwoju energetyki rozproszonej wykorzystującej źródła odnawialne. Posiada wieloletnie doświadczenie w komunikacji społecznej i procesach konsultacyjnych przy inwestycjach energetycznych (OZE) oraz infrastrukturalnych. Obecnie pełni funkcję Seniora Manager w firmie Deloitte gdzie odpowiada za obszar komunikacji i dialogu społecznego. W swojej karierze doradzał przy kilkudziesięciu inwestycjach energetycznych, w tym farmach wiatrowym i biogazowniach, na różnych etapie rozwoju. W ramach tej współpracy planował kampanie informacyjne, brał udział w licznych konsultacjach społecznych z mieszkańcami, prowadził dialog z lokalnymi władzami i organizacjami ekologicznymi. Bazując na wieloletnim doświadczeniu prowadzi szkolenia z zakresu konsultacji społecznych społecznej dla firm, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Wykładowca akademicki. Współautor podręcznika „Inwestycji w biogazownie rolnicze dla samorządowców” wydanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

 • Maciej Szambelańczyk - radca prawny, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego. Jego doświadczenia obejmują m.in. szereg projektów restrukturyzacyjnych w energetyce oraz inwestycje w nowe źródła wytwórcze. Od wielu lat doradza inwestorom krajowym i zagranicznym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Rekomendowany przez Chambers Europe 2013 oraz 2014 w dziedzinie energetyki (ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej). Posiada również szerokie doświadczenie w prawie handlowym oraz zagadnieniach związanych z procesami restrukturyzacyjnymi spółek, a także w prawie obrotu nieruchomościami. Brał udział, jako reprezentant towarzystw branżowych, w pracach sejmowych dotyczących wdrożenia pakietu legislacyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowych w Polsce, pracach nad ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz nowelizacji kodeksu cywilnego (w zakresie służebności przesyłu).

 • Dr inż. Radosław Szczerbowski – mikroźródła – studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (1994). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na swoim macierzystym wydziale (2004). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.
  Jego działalność naukowa jest związana przede wszystkim z technologiami wytwarzania energii elektrycznej oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje także zagadnienia związane z problematyką źródeł rozproszonych w systemie elektroenergetycznym.
  W roku 2007 odbył staże przemysłowe w firmach: Dalkia Poznań – ZEC S.A., EC Kraków S.A – Grupa EDF oraz Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. W roku 2009 odbył dwumiesięczny staż naukowy w Instytucie Energii Atomowej POLATOM w Świerku. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.