home
Menu

home » Szkolenie

Szkolenie

zapisz się sign_up

 • Planowanie przestrzenne dla odnawialnych źródeł energii

  1. Podstawowe regulacje prawne związane z planowaniem przestrzennym.
  2. Podstawowe pojęcia.
  3. Lokalizacja inwestycji: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  4. Dokumenty sporządzone w postępowaniu planistycznym dotyczącym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
  5. Proces uchwalania i zmiany miejscowego studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. 
  6. Proces uchwalania i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
  7. Ustalenia studium i mpzp wynikające z innych przepisów prawa.
  8. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 
  9. Proces związany z uzyskiwaniem warunków zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
  10. Rola i obowiązki gminy oraz inwestora w procesie planowania przestrzennego. 
  11. Finansowanie sporządzania dokumentów planistycznych. 
  12. Planowanie przestrzenne dla infrastruktury drogowej i przesyłowej.
  13. Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. 
 • Aspekty środowiskowe związane z lokalizacją inwestycji w OZE

  1. Regulacje prawne związane z środowiskowymi uwarunkowaniami dla inwestycji w odnawialne źródła energii.
  2. Wybór lokalizacji pod inwestycje a obszary cenne przyrodniczo.
  3. Możliwe oddziaływania inwestycji w odnawialne źródła energii na środowisko
   • hałas
   • substancje
   • promieniowanie elektromagnetyczne
   • zanieczyszczenie powietrza
   • ścieki
   • zapachy typowe
   • siedliska zwierząt
   • trasy przelotowe ptaków
   • wpływ na krajobraz
  4. Monitoring środowiskowy przedrelizacyjny i porealizacyjny.
  5. Rola organów opiniotwórczych dla przy wydawanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  6. Rola samorządów w konsultacjach społecznych.
  7. Raport i decyzja środowiskowa rola i obowiązki gminy/powiatu oraz inwestora w procesie decyzji środowiskowej, harmonogram dla decyzji środowiskowej.
 • Proces budowlany związany z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE)

  1. Ramy prawne dla budowania instalacji OZE w Polsce. 
  2. Uwarunkowania planistyczne.
  3. Uwarunkowania środowiskowe.
  4. Uwarunkowania z zakresu budownictwa.
  5. Akty prawne.
 • Elementy prawa energetycznego w kontekście rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE)

  1. Pakiet klimatyczny – podstawowe założenia polityczno-prawne Unii Europejskiej w odniesieniu do ochrony klimatu, w tym źródeł odnawialnych.
  2. Podstawowe, aktualnie obowiązujące, polityki i dokumenty prawne krajowe odnoszące się do źródeł odnawialnych.
  3. Najistotniejsze pojęcia podstawowe.
  4. Zakres ustawowej odpowiedzialności gmin w odniesieniu do zaopatrzenia mieszkańców w paliwa i energię – obszary współpracy gmin i przedsiębiorstw energetycznych (ustawa - Prawo energetyczne (uPe) i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  5. Regulacje prawne dotyczące przyłączenia do sieci/
  6. Zasady funkcjonowania obowiązującego systemu wsparcia źródeł odnawialnych. 
  7. Obowiązki informacyjne operatora systemu elektroenergetycznego w odniesieniu do instalacji OZE.
  8. Zasady wsparcia dla ciepła pochodzącego ze źródeł odnawialnych.
  9. Podstawowe opłaty i przewidziane zwolnienia z opłat.
  10. Taryfy – pojęcie oraz zasady uwzględniania kosztów energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w taryfach.
  11. Poziom obowiązku pozyskania energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020 a aktualny (na 31.03.16 r.) poziom produkcji krajowej.
  12. Informacje dodatkowe.
 • Aspekty społeczne i gospodarcze inwestycji w OZE

  1. Rola akcpetacji społecznej dla nowych inwestycji.
  2. Interesariusze w procesie inwestyscyjnym OZE.
  3. Przyczyny lokalnych konfliktów związanych z OZE.
  4. Główne grupy interesariuszy w lokalnych inwestycjach. 
 • Mikroźródła energii elektrycznej

  1. Regulacje prawne dotyczące mikroźródeł.
  2. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
  3. Propozycje zmian w Ustawie OZE.
  4. Inne dokumenty dotyczące OZE. Normy dotyczące OZE.
  5. Energetyka rozproszona i odnawialne źródła energii.
  6. Energetyka wodna.
  7. Energetyka wiatrowa.
  8. Energetyka biogazowa i biomasowa. 
  9. Fotowoltaika.
  10. Inne źródła.
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)

  1. Odnawialne źródła energii - uwagi generalne. 
  2. Informacje szczegółowe:
  • najważniejsze definicje z Ustawy OZE;
  • wsparcie dla mikroinstalacji; 
  • opomiarowanie i net-metering;
  • koncesje i działalność regulowana;
  • obowiązki sprawozdawcze;
  • sprzedawca zobowiązany;
  • obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE nie będących mikroinstalacjami, uruchomionych przed 1 lipca 2016 r. 
  • system świadectw pochodzenia;
  • obowiązek przedstawiania do umarzania świadectw pochodzenia;
  • gwarancje pochodzenia;
  • pomoc publiczna;
  • system aukcyjny;
  • przyłączenie instalacji OZE;
  • obowiązek zakupu ciepła;
  • przepisy przejściowe i wejście w życie Ustawy OZE.
 • Finansowanie OZE w gminach

  1. Możliwość finansowania inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej 
  • Środki własne gminy
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2004-2020
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
  • Program Współpracy INTERREG Europa Środkowa 2020
  • Program LIFE
  • Horyzont 2020 - Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności na lata 2004-2020
  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD/EBOiR)
  • Europejski Bank Inwestycyjny 
  • Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
  1. Możliwość redukcji kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepła
  • Premia termomodernizacyjna
  • ESCO
  • Planowanie przestrzenne
  • Zarządzanie energią
  • Edukacja ekologiczna